Welkom bij EEC Systems

Contact Info

NL EN FR

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN EEC-SYSTEMS BV

1. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomsten, zijn alle contracten door onze firma afgesloten, onderworpen aan de volgende voorwaarden, die onze klanten verklaren te kennen en zonder voorbehoud aanvaarden.

2. Gehele of gedeeltelijke verbreking van de bestelling door de klant geeft recht op een schadevergoeding van 20% van het corresponderend bedrag als vergoeding voor onkosten en winstderving, zonder dat het bewijs dient geleverd te worden van de omvang of het bestaan van schade.

3. Alle facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel van EEC, uiterlijk binnen de 15 dagen na factuurdatum tenzij anders werd bedongen.

4. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een conventionele verwijlrente verschuldigd conform art. 5 van de Wet betalingsachterstand van 2 augustus 2002 van 15% per jaar op het factuurbedrag, benevens een forfaitair schadebeding van 10% (met een minimum van € 37,18).

5. De niet-betaling op de vervaldag van één factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk eisbaar. Bovendien zal de uitvoering van de lopende contracten geschorst en in voorkomend geval verbroken worden van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling.

6. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Tongeren bevoegd. Deze bepaling is eveneens toepasselijk voor contracten met rechtsonderdanen van de EG overeenkomstig art. 17 van het EBEX-verdrag van 27 september 1968.

7. De geleverde goederen blijven onze uitsluitende eigendom en ons onvervreemdbare bezit tot aan de voldoening van alle vorderingen, zelfs in geval van faillissement, gerechtelijk akkoord of beslag. De klant is verplicht de goederen onder eigendomsvoorbehoud met de nodige zorgvuldigheid en als onze herkenbare eigendom te bewaren en deze behoorlijk te verzekeren.

8. De klant verbindt er zich toe tot zekerheid van zijn contractuele schuld opzichtens ons, in hoofdsom, intresten en kosten, al zijn tegenwoordige en toekomstige schuldvorderingen, zowel contractuele, extracontractuele als uit hoofde van oneigenlijk contracten, aan ons over te dragen. Zo de gewaarborgde verbintenissen worden nagekomen, worden de schuldvorderingen geacht geretrocedeerd te zijn aan de klant. De klant verbindt er zich toe zijn schuldenaars van huidige cessie schriftelijk in kennis te stellen en in geval van wanbetaling, faillissement of beslag ons onmiddellijk schriftelijk opgave te doen van de schuldenaars met vermelding van oorzaak en omvang van de schuldvordering.